Regulamin

REGULAMIN programu edukacyjnego WARSZAWA TY I JA


Postanowienia ogólne
§1

Organizatorem Programu WARSZAWA TY I JA jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000445074, REGON 146470132, NIP 1231274933.
Program składa się z 18 wycieczek historycznych w każdej z dzielnic Warszawy, 18 warsztatów historycznych połączonych z terenową grą na orientację oraz historycznej gry miejskiej w obrębie Terenów Nadwiślańskich.

§2

Celem programu jest promowanie wartościowych, aktywnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez całe rodziny we wszystkich dzielnicach Warszawy oraz pobudzenie zainteresowania historią miasta.

§3

Udział w Programie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników.

Zasady uczestnictwa w Programie, jego organizacja i komunikacja z uczestnikami.
§4

Program jest przeznaczony dla grup rodzinnych, liczących minimum 2 osoby, z czego jedna musi być pełnoletnia. Program jest przeznaczony dla dzieci od lat 6.

§5

Informacje o Programie i jego organizacji są publikowane na stronie Organizatora www.duch.edu.pl.

§6

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. Zapisy są prowadzone osobno na każdą wycieczkę, każdy warsztat i na grę miejską. Zapisy odbywają się przez Internet, w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie internetowej Organizatora www.duch.edu.pl Zapisu dokonuje jedna pełnoletnia osoba z grupy rodzinnej, deklarując ilość uczestników. O przyjęciu do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc pierwszeństwo mają rodziny z dziećmi, których członkowie posiadają Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka. Jedna grupa rodzinna może wziąć udział we wszystkich wydarzeniach programu.
Organizator informuje o zapisaniu do grup na poszczególne wydarzenia i szczegółach organizacyjnych drogą mailową, na podany przy zgłoszeniu adres przedstawiciela grupy rodzinnej.
Uczestnicy zakwalifikowani, którzy nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu, informują o tym odpowiednio wcześnie Organizatora, by mógł zaprosić do udziału kolejne grupy rodzinne z listy rezerwowej.

§7

Program rozpocznie się 25 czerwca a zakończy 3 września 2016, historyczną grą miejską. Wycieczki i warsztaty w dzielnicach będą odbywały się w soboty i niedziele, wg harmonogramu podanego na stronie Organizatora na www.duch.edu.pl. Zasady uczestnictwa w grze miejskiej zostaną ustalone w osobnym regulaminie.

§8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów wydarzeń i zawieszenia Programu. Wycieczki w dzielnicach mogą być odwołane tylko z powodu bardzo ulewnego deszczu. Niewielki deszcz nie powoduje odwołania wydarzenia.

§9

Kontakt z Organizatorem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§10

Dla zwycięzców gry miejskiej przewidziane są nagrody. Informacja na ten temat będzie publikowana na stronie www.duch.edu.pl
Zasady bezpieczeństwa i porządku w trakcie wydarzeń w ramach Programu

§11

W czasie wycieczek (rowerowych i pieszych) obowiązują zasady bezpiecznego zachowania się na drodze i w terenie. Wycieczką kieruje Przewodnik, wspiera go Asystent.
Uczestnicy wycieczki mają obowiązek podporządkować się zaleceniom Przewodnika i Asystenta odnośnie bezpieczeństwa i organizacji przejazdu/przejścia.

§12

Wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i niepełnoletnich członków grup rodzinnych biorących udział w wycieczkach, warsztatach i grze miejskiej ponosi pełnoletni opiekun grupy rodzinnej, do której należą. Niepełnoletni członkowie grup rodzinnych w czasie wycieczek, warsztatów i gry miejskiej pozostają pod wyłączoną opieką rodziców/opiekunów.

§13

Uczestnicy wycieczek rowerowych powinni znać przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzysty i stosować się do nich.
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy wycieczek rowerowych mają obowiązek noszenia kasków. Osoba bez kasku nie zostaje dopuszczona do wycieczki.

§14

Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą zadbać o dobry stan techniczny rowerów, wycieczek pieszych - o wygodne buty, peleryny lub parasole w razie deszczu. Do obiektów sakralnych wchodzą wyłącznie uczestnicy w odpowiednim stroju.

§15

Na wycieczki rowerowe zapraszamy dzieci jadące na rowerach na tyle sprawnie, by nadążyć za wolno jadącym dorosłym i nie opóźniać całej grupy. Pozostałym dzieciom opiekunowie zapewniają transport na krzesełku rowerowym we własnym zakresie.

§16

Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających w czasie wycieczek, warsztatów i gry miejskiej.

§17

Łamanie zasad zachowania się na wycieczce i warsztacie (zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych, narażania siebie i innych uczestników na niebezpieczeństwo) może spowodować usunięcie uczestnika z wycieczki, o czym decyduje Przewodnik.

§18

Uczestnicy wycieczek, warsztatów i gry ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i osób trzecich.
Postanowienia końcowe

§19

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

§20

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu jest Organizator.

§21

Zgłoszenie się do udziału w wydarzeniach jest równoznacznie z wyrażeniem zgody przez każdego uczestnika lub jego opiekuna prawnego na publikację wizerunku w formie zdjęć zbiorowych na stronach i w publikacjach o charakterze informacyjno-promocyjnym Organizatora oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

§22

Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem, a dotyczące Programu, rozstrzyga Organizator.

§23

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a uczestnikami Programu, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

§24

W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§25

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu (tj. z dniem 25 czerwca 2016) i obowiązuje do czasu jego zakończenia.